pathab

Path AB
zdbe1
zdbe1 zdno1 zdbe1
zdbe1
zdie
zdie zdio zdie
zdie
zdne
zdne zdbo zdne
zdne