r1
zdbe1
1R
zdbe1 zdno1 zdbe1
zdie1
zdie1 zdio1 zdie1
zdie1
zdne1
zdne1 zdbo1 zdne1
zdne1